مدیریت امور مالی

 

مدیر امور مالی

نام:  فرزاد
نام خانوادگی:  فرشچی
سمت:  مدیر امور مالی
تحصیلات:  
مرتبه علمی:  
تلفن: 077-31222034
نمابر:
رایانامه:
صفحه شخصی:  

 

 

مسئول دفترنام نام خانوادگی شماره تلفن دورنگار رایانامه
خداکرم احمدی 077-31222030

 

اداره دریافت و پرداخت

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محسن جهرمی رئیس اداره
077-31222047    
مرجان
ایمانی
صدورچک
077-31222038محمدجواد
افیسی
حقوق و دستمزد
077-31222047خدیجه
اردست
درآمد 077-31222080 

اداره اعتبارات و تنظیم حسابها
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
هما فیوض رئیس اداره
077-31222362    
علی
هدایت
کارشناس 077-31222037حسین
قائدی
کارشناس 077-31222037


احمد
یزدان پرست
کارشناس 077-31222037


محمد لک کارشناس 077-31222045    

 

اداره رسیدگی به اسناد

نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
شهین
امیری
کارشناس طرح های عمرانی
077-31222033


صفدر
اکمیول
کارشناس رسیدگی
077-31222380


رسول
کالی
کارشناس رسیدگی
077-31222380


امین اموال
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
محمود
صالحی
کارشناس 077-31222046حسن
نریمانی
کارشناس 077-31222046


بایگانی
 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه Photo ...
حمید
لک
بایگان 077-31222282


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.